Add:1118 Hai Feng Zhong Road, Li Cheng District, Pu Tian, Fu Jian, P.R.China    

P.C: 351100  Tel:(86 594) 699 9999  Fax:(86 594)692 0333

CRO:800 819 5677 400 670 5677